ВИНОЛИВС ООД

Общи условия за ползване на  електронен магазин https://vinolives.com/

Чл. 1. Предмет на общите условия

(1) Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „Виноливс“ ООД, с ЕИК 206964527, адрес на регистрация: гр. София, ул. Иван Сусанин 63, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и ползвателите на електронен магазин vinolives.com, наричани по-долу КЛИЕНТИ.

(2) Условията за ползване на електронен магазин vinolives.com са задължителни за всички КЛИЕНТИ на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) Всяко използване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН означава, че сте се запознали внимателно с Условията за ползване и сте се съгласили да ги спазвате безусловно.

(4) ДОСТАВЧИКЪТ може да променя Условията за ползване могат по всяко време, едностранно и по негова преценка. Тези промени влизат в сила незабавно след публикуването им на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и са задължителни за всички КЛИЕНТИ.

(5) ДОСТАВЧИКЪТ ще информира КЛИЕНТИТЕ за всяка промяна на Условията за ползване чрез публикуването им на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. КЛИЕНТИТЕ имат задължение да правят справка за промени в Условията за ползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН при всяко посещение на страницата. В случай че продължите да ползвате ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, Вие изрично се съгласявате с направените промени.

Чл. 2. Използвани термини

(1) Клиент – всяко лице, достигнало до ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН чрез конкретно търсене през електронен браузер или чрез пренасочване от друг сайт и ползва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН по какъвто и да е начин, включително  като го разглежда, прави поръчки през него, купува или извършва всякакви други действия чрез него.

(2) Купувач – лице на или над 18 г., което е сключило договор за покупко-продажба от разстояние с ДОСТАВЧИКА през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) Договор – сключения от разстояние договор между ДОСТАВЧИКА и КУПУВАЧА за покупко-продажба на стоки през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, неразделна част от който са настоящите Условия за ползване.

(4) Браузър – софтуерно приложение, което се използва за възпроизвеждане на документи с хипермедия и уеб-навигация (уеб-сайт), показване и взаимодействие с текст, изображения, видео, музика, игри и друга информация.

(5) Интерфейс – комбинация от графични обекти, асоциирани с програмен код, посредством който КЛИЕНТЪТ комуникира с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН по достъпен за него начин.

(6) Злоумишлени действия – действия или бездействия, нарушаващи Интернет-етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (hack), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (crack), изпращане на „троянски коне“ или предизвикване инсталация на вируси, или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

(7) Потребителски профил – обособена част от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съдържаща информация за КЛИЕНТА, изисквана от vinolives.com, съхранявана при него, ползвана и обработвана единствено и само за целите по чл. 4, ал. 1, т.3 от Закона за защита на личните данни, като достъпът до потребителския профил от КЛИЕНТА се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. Потребителският профил обслужва и комуникацията между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА.

(8) Парола – символи от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име индивидуализира КЛИЕНТА, и който заедно с потребителското име служи за достъп до потребителския му профил.

(9) Потребителско име е избран от КЛИЕНТА уникално име от букви, цифри и знаци, посредством които той се индивидуализира в отношенията си с ДОСТАВЧИКА.

(10) Продажна цена – обявената цена на стока или услуга в български лева, включваща данък добавена стойност.

(11) Работен Ден – всеки един ден от понеделник до петък, от 09:00 – 17:00 ч., с изключение на законоустановените почивни дни.

Чл. 3. Използване на електронния магазин

(1) Чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН КЛИЕНТИТЕ имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ДОСТАВЧИКА стоки, както и да извършват следните дейности:

1. Да извършат регистрация и създаване на потребителски профил;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ДОСТАВЧИКА чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка.

4. Да сключват договори за покупко-продажба на стоките, предлагани от ДОСТАВЧИКА в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

5. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ДОСТАВЧИКА, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащане.

(2) КЛИЕНТЪТ може да използва ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки свободно или чрез създаден потребителски профил. При покупка чрез потребителския си профил КЛИЕНТЪТ следва да въведе избраните от него потребителско име и парола за отдалечен достъп.

(3) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от КЛИЕНТА, чрез регистрация по електронен път в сайта на ДОСТАВЧИКА.

(4) При извършване на регистрацията КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави верни и актуални данни. В случай на промяна КЛИЕНТЪТ е длъжен своевременно да актуализира данните, посочени в потребителския си профил.

 (5) Потребителското име, с което КЛИЕНТЪТ се регистрира, не му дава никакви други права, освен правото да ползва конкретното потребителско име в рамките на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. ДОСТАВЧИКЪТ не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица и в частност право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на запазена марка или други права на интелектуална собственост.

(6) Не трябва неправомерно да използвате този уебсайт чрез умишлено въвеждане на вируси, троянски коне, червеи, логически бомби или всеки друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали. КЛИЕНТИТЕ нямат право да правят опити за осъществяване на неоторизиран достъп до този уебсайт, сървър, на който е разположен сайта или всеки сървър, компютър или база данни, свързани с нашия уебсайт. КЛИЕНТИТЕ се задължават да не нападат този уебсайт чрез каквато и да е атака за отказ на услуга или атака за разпределен отказ на услуга. ДОСТАВЧИКЪТ ще докладва всяко неспазване на настоящите Условия за ползване на съответните органи и ще си сътрудничи с тях, за да определи самоличността на нападателя. Също така в случай на неспазване на тази клауза, разрешението за използване на този уебсайт се прекратява незабавно. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за щети или вреди, произтичащи от атака за отказ на услуга, вирус или някакъв друг софтуер или технологично вредни или увреждащи материали, които могат да повлияят на компютъра на КЛИЕНТА, неговото ИТ оборудване, данни или материали в резултат на използването на този уебсайт или изтеглянето на съдържание от него или тези, към които този сайт ви пренасочва.

(7) КЛИЕНТЪТ се съгласява, че характеристиките или цените на стоките, предлагани чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, могат да бъдат променяни от ДОСТАВЧИКА по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които ДОСТАВЧИКЪТ предварително се извинява на своите Клиенти.

(8) ДОСТАВЧИКЪТ се стреми да предостави на КЛИЕНТИТЕ най-подходящата и важна информация за стоките, но е възможно информацията за някои продукти да бъде непълна.

(9) Всички стоки се продават до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(11) ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН може да съдържа линкове към други сайтове. ДОСТАВЧИКЪТ не носи отговорност за политиката на поверителност на уебсайтове, които не администрира, както и за друга информация, съдържаща се в тях.

(11) ДОСТАВЧИКЪТ полага усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, ДОСТАВЧИКЪТ уточнява, че изображенията на стоките имат илюстративен, насочващ характер, съответно доставените стоки могат да се различават от изображенията.

(12) Всички текущи промоции са в съответствие Закона за защита на потребителите, актуален към момента на промоцията.

Чл. 4. Поръчка и сключване на договор

(1) ДОСТАВЧИКЪТ предоставя възможност за поръчка и сключване на договор чрез електронния си магазин vinolices.com

(2) Поръчката е ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се осъществява чрез добавянето на желаните стоки в количката за покупки. Необходимо е КЛИЕНТЪТ да следва стъпките, указани в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, за да завърши и изпрати съответната поръчка.

(3) Стоките, добавени в количката, могат да бъдат купени, ако са налични. Добавянето на стоки в количката за покупки, без поръчката да бъде приключена не води до регистрация на поръчката и автоматично запазване на стоките за съответния КЛИЕНТ.

(4) С изпращането на поръчката КЛИЕНТЪТ разрешава на ДОСТАВЧИКА да се свърже с него пo всякакъв възможен начин, когато това се налага във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

(5) ДОСТАВЧИКЪТ има право да откаже да изпълни направената от КЛИЕНТА поръчка, за което следва да уведоми последния. Отказването на поръчката съгласно предходното изречение не влече каквато и да е отговорност или последващо задължение на някоя от страните спрямо другата във връзка с нея и съответно никоя от тях няма право да търси от другата обезщетение. Основание за отказа на ДОСТАВЧИКА могат да бъдат следните неизчерпателно изброени обстоятелства:

1. Не приемане от страна на банката-издател на КЛИЕНТА на транзакцията при онлайн плащане;

2. Осъществяване на паричната трансакция, при която средствата не са постъпили сметка на ДОСТАВЧИКА при онлайн плащания;

3. Предоставените от КЛИЕНТА данни са непълни и/или грешни.

Чл. 5. Плащане на поръчка

(1) Цените на стоките, обявени в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са в български левове и са крайни с начислен ДДС, както и всички други данъци и такси, предвидени в действащото българско законодателство.

(2) Заплащането на цената на ДОСТАВЧИКА е необходимо условие за прехвърляне на собствеността на стоките.

(3) ДОСТАВЧИКЪТ предлага следните начини за плащане:

–        Наложен платеж (в брой при доставка);

–        Банков превод;

–        С кредитна/дебитна карта онлайн, посредством EcontPay – Метод за плащане с карта, който можете да използвате, когато пазарувате онлайн. Плащанията са защитени от системите за сигурност на Visa и MasterCard. Можете да платите с карта, издадена в България или в чужбина;

–        Онлайн плащане, посредством myPOS – Метод за плащане, предоставящ различни варианти за плащане, които можете да използвате, когато пазарувате онлайн. Плащанията са защитени от системите за сигурност на myPOS. Можете да платите с карта, издадена в България или в чужбина;

(4) Обявените начини на плащане могат да бъдат променени от ДОСТАВЧИКА по всяко време.

(5) КЛИЕНТЪТ избира начина на плащане чрез натискане на съответния бутон в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН след като е приключил поръчката.

(6) Плащането с наложен платеж се осъществява в български левове, директно на куриера/ пощенския оператор при получаване на стоките. Отказът от получаване на стоките, е условие за прекратяване на Договора за покупко–продажба. Клиентът също така може в указания за получаване срок да анулира поръчката, без последствия, което не нарушава правото му на отказ от договора.

5.7. Плащането по банков път се осъществява в срок до 1 (един) работен ден от завършване на поръчката по следната банкова сметка на доставчика:

IBAN: BG33UBBS81551014825082

BIC: UBBSBGSF

При банка: Обединена българска банка АД

Титуляр на сметката: VINOLIVES OOD

В основанието за плащане задължително се посочват имената на клиента, направил поръчката и номера на съответната поръчка.

5.8. Разплащанията с парични транзакции по електронен път и с разплащателни карти се извършват съгласно избора на КЛИЕНТА чрез посредничеството на оторизирани услуги. Плащането се извършва с лична кредитна/дебитна карта или карта на вашата фирма – при безопасни условия. Приемат се кредитни и дебитни карти, издадени от VISA (Classic и Electron) и MASTERCARD (включително Maestro, ако имат CVV2/CVC2 код), както и всички останали, които ползват разширенията на сайта.

 

Чл. 6. Доставка на продукти

(1) Доставката на продукти е възможна само на територията на Република България.

(2) Стандартната доставката на продукти от сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН до КЛИЕНТ е безплатна при поръчки над 100.00 лв. В противен случай се заплаща сумата за доставка, определена  от куриерска компания Еконт Експрес ООД.

(3) КЛИЕНТЪТ трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика или упълномощено от него лице (куриер/ пощенски оператор) и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

(4) Всеки КЛИЕНТ може да следи статуса на поръчката си в реално време, в секцията “Моите поръчки”.

(5)  КЛИЕНТЪТ има право да посочи датата на доставка като уточни това в съответния раздел в допълнителна информация при завършване на поръчката.

(6) Срокът на доставка зависи от наличността на избраните стоки. Доставката се извършва в рамките на 1 до 7 работни дни.

 Чл. 7. Отказ от поръчка и връщане

Можете да върнете закупените от нас продукти без причина за връщане в рамките на 14 дни от датата на закупуването при следните условия: 

           – Продуктите да са в оригиналната си опаковка

           – Да няма следи от употреба, нарушен вид или зацапване

           – Да включите оригиналната фактура или поръчка, с която сте получили продуктите (с Вашата поръчка ще получите придружаващ документ – фискален бон при плащане при доставка или фактура по Ваше желание)

           – Разходите по връщането на продуктите са за сметка на клиента.

Можете да замените продуктите с други или да възстановим стойността им, ако не желаете замяна. Възстановяваме стойността на продуктите, без стойността на доставката. Всички суми възстановяваме само по банков път на Ваша лична сметка в срок до 14 дни от датата, на която сте ни уведомили за Вашия отказ от поръчка. Всички суми, платени с дебитна/кредитна карта, възстановяваме на същата сметка (карта), от която е извършено плащането.

Чл. 8.  Форсмажорни обстоятелства

(1) Нито една от страните няма да носи отговорност за неизпълнението на договорните си задължения, ако подобно неизпълнение се дължи на форсмажорно обстоятелство. Форсмажорно обстоятелство е непредвидимо събитие, извън контрола на страните, което не може да бъде избегнато.

(2) Ако в срок от 14 (четиринадесет) дни от датата на съответното събитие, то не спре, всяка от страните има правото да уведоми другата страна, че прекратява Договора без да дължи на другата обезщетения за каквито и да е евентуално претърпени вреди.

Чл. 9. Прекратяване

Договорът между КЛИЕНТА и ДОСТАВЧИКА се прекратява в следните случаи:

(1) При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора.

(2) По взаимно съгласие на страните в писмен вид.

(3) Едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна.

(4) При обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си.

(5) В случай на упражняване на право на отказ по реда на Закона за защита на потребителите.

Чл. 10. Заключителни разпоредби

(1) Ако някоя от разпоредбите на настоящите Условия за ползване на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

(2) За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на тези Условия, се прилагат законите на Република България.

(3) Надзорни органи:

1. Комисия за защита на потребителите

Адрес: гр. София 1000, пл.“Славейков“ № 4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24, 0700 111 22

факс: 02 / 988 42 18

Уеб сайт: www.kzp.bg

(4) Евентуалните спорове, възникнали между ДОСТАВЧИКА и негови КЛИЕНТИ, ще се разрешат по взаимно съгласие или ако това е невъзможно от компетентния съд или от Комисията за защита на потребителите.

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта на Европейската комисия ОРС.

Настоящите Общи условия са приети на 01.07.2022 г. и влизат в сила от същата дата. 

С уважение:

Виноливс ООД

e-mail: info@vinolives.com